VESTI – Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara i Odluka

Na osnovu člana 373, a u vezi sa članom 335. i 365.  Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/11 , 99/11 , 5/15 i 44/18 ),  i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16), predsednik  Odbora direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo, ul. Milovana Glišića br. 94, matični broj 07188994, PIB 101898873, šifra delatnosti 4211, nakon usvojene Odluke Odbora direktora br.10/177  od 10.09.2019.godine o sazivanju vanredne sednice Skupstine akcionara upućuje,  dana 10.09.2019.godine   

                                                           JAVNI  POZIV 

                                  za sednicu  vanredne  Skupštine akcionara

                                  Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo

Saziva se vanredna Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo, koja će biti održana  02.10.2019.godine u Valjevu  u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u  11 časova. 

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red

  1. Odluka o  razrešenju   i imenovanju generalnog direktora i utvrđivanju naknade za njegov rad , odnosno pravila  za njeno određivanje.

      2.   Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva nakon sprovedene registracije povećanja

            kapitala.

Kao dan  akcionara utvrđuje se  22.09.2019.godine .

Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija , od kojih 195.119 sa pravom glasa,  tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas (sopstvene akcije Društva -6785 akcija ne uzimaju se u obzir prilikom izračunavanja broja prisutnih , odnosno predstavljenih akcionara radi utvrđivanja kvoruma ).

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem ,  potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

  • pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija
  • pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili  na samoj sednici.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom  o donošenju odluke. Predlozi se daju pisanim putem  uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu vanredne    skupštine akcionari mogu  preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva , u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu  objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata,  internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije I internet stranici Centralnog registra.

Objava traje do dana održavanja sednice.

Ovaj  poziv istovremeno predstavlja I Obaveštenje u vezi sa održavanjem vanredne Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

                                                                                       ZA  ODBOR DIREKTORA

                                                                                Predsednik DuŠan Podunavac

                                                                                              

Na osnovu člana  335. stav 6.   Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/2011 , 99/2011, 5/2015 , 44/2018  i 95/2018) ,  Odbor direktora  Preduzeća za puteve “Valjevo“ a.d.  dana  10. 09.2019.godine donosi

                                  OBAVEŠTENJE O  ODLUCI   ODBORA   DIREKTORA  

                                             o sazivanju  vanredne  Skupštine akcionara

I  Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo , Milovana Glišića 94, je na sednici održanoj  10.09.2019.godine doneo Odluku o sazivanju vanredne sednice  Skupštine akcionara , del. broj 10/177 , koja će se održati dana  02.10.2019.godine sa početkom u 11 časova u poslovnim prostorijama Društva u Valjevu , Milovana Glišića br. 94, sa sledećim dnevnim redom:

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red:

1. Odluka o razrešenju i imenovanju  generalnog direktora i utvrđivanju naknade za njegov rad, odnosno pravila za njeno određivanje.

2. Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva , nakon sprovedene registracije povećanja kapitala

    Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se   22. 09. 2019.godine .

II  Ovo Obaveštenje se objavljuje na internet stranici Društva i na internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platform,  najkasnije narednog dana od dana donošenja.

                                                                                       ZA   ODBOR  DIREKTORA  

                                                                                                   Predsednik

                                                                                                Dušan Podunavac