VESTI – Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara i Odluka

Na osnovu člana 398.tačka 8, a u vezi sa članom 335. i 365.  Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11),  i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16), Odbor direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo, ul. Milovana Glišića br. 94, matični broj 07188994, PIB 101898873, šifra delatnosti 4211,  dana   08. maja 2017.g. objavljuje odluku kao i

                                                           JAVNI  POZIV 

                                  za sednicu  redovne godišnje  Skupštine akcionar

                                 Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo                                     

Saziva se redovna Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo, koja će biti održana 15. juna  2017.godine u Valjevu  u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u  12 časova. 

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red

  1. Razmatranje i usvajanje:

    – Godisnjeg računa (finansijskog izveštaja) za 2016.godinu

    – Izveštaja ovlašćenog revizora  o finansijskom izveštaju Društva za 2016.godinu

    – Plana poslovanja za 2017.godinu (finansijski plan i plan investicija)

      2 . Donošenje odluke o raspodeli dobiti

  1. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2017.godinu i naknadi za njegov rad
  2. Razrešenje i izbor neizvršnih direktora i određivanje naknade za njihov rad kao članovima Odbora direktora

Kao dan  akcionara utvrđuje se   05. juni 2017.godine .

Kao dan  dividende  utvrđuje se  05. juni 2017.godine .

Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija , tako da svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika, ili da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem ,  potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:

pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija

pravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili  na samoj sednici.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom  o donošenju odluke. Predlozi se daju pisanim putem  uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu redovne godišnje skupštine akcionari mogu  preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva , u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme. Odluka o sazivanju redovne Skupštine akcionara je objavljena na internet stranici registra privrednih subjekata danom donošenja , uz koju se objavljuje i ovaj poziv za sednicu  na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata  i internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije.Objava traje do dana održavanja sednice.

                                                                         Mihajlo  Marković, generalni direktor

 

Na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8.  Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/11 i 99/11)  i člana 68. tačka 8. Statuta Preduzeća za puteve “Valjevo“ a.d., Odbor  direktora dana  08. maja. 2017.godine donosi

                                                           O     D     L     U      K     U

                                             o sazivanju  redovne  Skupštine akcionara

 Saziva se redovna Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo, koja će biti održana  15. juna 2017.godine u Valjevu  u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u  12 časova.

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red

  1. Razmatranje i usvajanje:

       – Godisnjeg računa (finansijskog izveštaja) za 2016.godinu

    – Izvestaja ovlašćenog revizora  o finansijskom izveštaju Društva za 2016.godinu

    – Plana poslovanja za 2017.godinu (finansijski plan i plan investicija)

2 .  Donošenje odluke o raspodeli dobiti

  1. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2017.godinu i naknadi za njegov rad
  2. Razrešenje i izbor neizvršnih direktora i određivanje  naknade  za  njihov rad kao  članovima  Odbora direktora

 

  Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se  05.  juni 2017.godine .

  Kao dan utv]ivanja dividend utvr]uje se 05.juni 2017.godine

 

             PREDSEDNIK ODBORA   DIREKTORA                                                                                       

                         Miljan   Milić