VESTI – Javni poziv za sednicu Skupštine akcionara i Odluka

Na osnovu člana 373, a u vezi sa članom 335. i 365.  Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS“ br. 36/11 , 99/11 , 5/15  44/18 i 95/18),  i člana 65. stav 2. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala (‘’Službeni glasnik RS’’br.31/11,112/15,108/16), izvršni  direktor kao član Odbora direktora Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo, ul. Milovana Glišića br. 94, matični broj 07188994, PIB 101898873, šifra delatnosti 4211,  dana   17.maja  2019.g. objavljuje 

                                                           JAVNI  POZIV 

                                  za sednicu  redovne  Skupštine akcionara

                                  Preduzeća za puteve ‘’Valjevo’’ a.d. Valjevo

Saziva se redovna Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Valjevo“ a.d. Valjevo, koja će biti održana  20. 06.2019.godine u Valjevu  u Ul. Milovana Glišića br. 94, sa početkom u  12 časova. 

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Pre odlučivanja o tačkama dnevnog reda vrši se:

-Izbor predsednika Skupštine i utvrđivanje kvoruma

-Izbor zapisničara i tri člana komisije za glasanje

Dnevni  red:                                                 

 1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2018.godinu
 2. Donošenje odluke o usvajanju izvestaja ovlašćenog revizora  o finansijskom izveštaju Društva za 2018.godinu
 3. Donošenje  odluka o usvajanju plana poslovanja za 2019.godinu (finansijski plan i plan investicija)
 4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
 5. Donošenje odluke o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva
 6. Donošenje odluka o izmenama i dopunama Statuta radi :

          1)  usaglašavanja podatka o osnovnom akcijskom kapitalu sa upisanim akcijskim kapitalom Društva u Centralnom registru hartija od vrednosti  i

          2)  kao  posledica donošenja odluke  o povećanju osnovnog kapitala iz neto imovine Društva.

 1. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2019.godinu i naknadi za njegov rad
 2. Donošenje odluke o razrešenju dosadašnjeg upisanog ostalog zastupnika  Društva bez ograničenja   i  o  imenovanju  drugog   ostalog zastupnika Društva bez ograničenja.

    Kao dan utvrđivanja akcionara utvrđuje se  10.  juni 2019.godine .

    Kao dan utvđivanja dividende  utvrđuje se   10. juni 2019.godine.

Na dan objave poziva Društvo poseduje 201.904 običnih akcija od čega 6785 sopstvenih akcija Društva ( koje nemaju pravo glasa i ne računaju se u kvorum) , odnosno na dan objave poziva Društvo poseduje 195.119 običnih akcija sa pravom glasa.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara, javnim glasanjem.

Akcionar ima pravo na lično učešće u radu skupštine (što podrazumeva pravo odlučivanja) ako poseduje najmanje 201 akcija, odnosno koji poseduje najmanje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

 

Akcionari koji ne poseduju potreban broj akcija za lično učešće na skupštini imaju pravo da u radu skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika,s tim da taj punomoćnik ostvaruje pravo glasa akcionara koji zajedno poseduju najmanje onoliko akcija koliko je potrebno za lično učešće na skupštini  ili  mogu da glasaju u odsustvu (pisanim putem) , uz overu potpisa na formularu za glasanje ,u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Formular za glasanje objavljen je na internet stranici Društva.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa . Punomoćje se dostavlja u sedištu Društva najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice skupštine, a može se u istom roku dati i elektronskim putem ,  potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

 

Punomoćja moraju biti čitka , nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom , potpunom adresom , matičnim brojem, i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje , a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti , potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom lica koja se ovlašćuju za zastupanje , naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena , overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje (direktora).

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine:pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcijapravo na učešće u raspravi i postavljanje pitanja povodom tačaka dnevnog reda, koja se dostavljaju Društvu pre sednice u pisanoj formi, ili  na samoj sednici.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu odboru direktora predložiti obrazložene dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj sednici sa predlogom za raspravljanje ili sa predlogom  o donošenju odluke. Predlozi se daju pisanim putem  uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja skupštine. Ako odbor direktora ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema, podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu redovne    skupštine akcionari mogu  preuzeti lično ili preko punomoćnika u sedištu Društva , u poslovnim prostorijama u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu  objavljuje se na internet stranici Društva, internet stranici registra privrednih subjekata, internet stranici Centralnog registra   i internet stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme gde su uključene njegove akcije.

Objava traje do dana održavanja sednice.                                                                   

                                                    Dragan  Vujnović , generalni  direktor

                     

PREDLOG  ODLUKE

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima (“Sl.glasnik RS“br. 36/11 , 99/11 i 5/15) i člana 24. Statuta Društva ,  redovna Skupština akcionara Preduzeća za puteve „Valjevo“a.d. Valjevo,  dana 20.06.2019.godine je donela sledeću

O  D  L  U  K  U

o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018.godinu

 

 

 1. Po usvojenom finansijskom izveštaju za 2018.godinu privrednog društva Preduzeća za puteve “Valjevo“ a.d. Valjevo, utvrđena neto dobit Društva za 2018.godinu iznosi  162 587 378,73 dinara.

Ostvarena neto dobit se raspoređuje :

Za   isplate  dividendi  imaocima običnih akcija bruto iznos od

45 483 058,73 dinara ( konto 461)  ili 225,27 dinara bruto po

akciji.

Dan utvrđivanja dividende je 10.06.2019.godine i na taj dan utvrđuje se spisak  članova  Društva koji imaju pravo na dividendu.

 1. Odluku o danu isplate dividende donosi direktor Društva vodeći računa o  likvidnosti društva.
 2. Rok za isplatu dividende je šest meseci od dana donošenja ove odluke.
 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

-ekonomskom sektoru

-arhivi

PREDSEDNIK  SKUPŠTINE