Formular za glasanje u odsustvu 2020

FORMULAR ZA GLASANJE U ODSUSTVU

na redovnoj sednici Skupštine akcionara

„Preduzeća za puteve ’’VALJEVO“ a.d. Valjevo

sazvanoj za __ . jun  2020. godine u Valjevu,

Milovana Glišića br. 94,

sa početkom u __ časova

Ja,

/Za akcionara pravno lice/

naziv pravnog lica, sedište i matični broj:_______________________________

________________________________________________________________

ime i prezime ovlašćenog lica: _______________________________________

broj lične karte / pasoša ovlašćenog lica: _______________________________

Ja,

/Za akcionara fizičko lice/

ime i prezime : _______________________________________

adresa (prebivalište)___________________________________

jmbg _______________________________________________

broj lične karte ______________________________________

sa ____________ komada običnih (redovnih) akcija čiji je CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSPPVAE76581, „Preduzeće za puteve ’’Valjevo’’“ a.d.Valjevo,

glasam pisanim putem, bez prisustva na redovnoj sednici Skupštine akcionara „Preduzeća za puteve ’’Valjevo’’ a.d. Valjevo, sazvanoj za ___. jun  2020. godine, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Glasam po tačkama dnevnog reda za sednicu, na sledeći način:

                                                                                                        ZA            PROTIV        UZDRŽAN

1. Donošenje odluke o usvajanju redovnog finansijskog izveštaja Društva za 2019.      
2. Donošenje odluke o usvajanju  izveštaja  ovlašćenog revizora o finansijskom izveštaju Društva za 2019.      
3. Donošenje odluka o usvajanju plana polovanja za 2020 (finansijski plan i plan investicija )      
4. Donošenje odluke o raspodeli dobiti      
5. Donošenje odluka o izmenama I dopunama statuta radi proširenja ostalih delatnosti (izuzev pretežne) kojima se bave restorani kolektivne ishrane Društva      
6. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za poslovnu 2020.godinu i naknadi za njegov rad      

POTPIS AKCIONARA /PUNOMOĆNIKA/ ILI  ZASTUPNIKA____________________________________________

DATUM: ___________________________

MESTO: ___________________________